Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΕ ΕΤΟΥΣ 2017

 

 

 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής δικαιούχων Παροχών Αγροτικής Εστίας στα προγράμματα του ΛΑΕ  έτους 2017 από 7-7-2017 μέχρι και 25/07/2017


Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ έχουν:
1)      Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ
2)      Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής για τα προγράμματα του ΛΑΕ.
3)      Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων.
4)       Όσοι υπάλληλοι ή συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ έχουν δηλώσει συμμετοχή στα προγράμματα του ΛΑΕ και καταβάλουν μηνιαία ατομική εισφορά.
5)      Τα μέλη των οικογενειών των αμέσως παραπάνω προσώπων, με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από τον υπάλληλο ή/και συνταξιούχο πρώην υπάλληλο ΟΓΑ.
6)       Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Αυτής της κατηγορίας οι συνταξιούχοι μπορούν να συνοδεύονται από μέλος της οικογένειάς τους και εφόσον δεν υπάρχει οικογένεια από τρίτο πρόσωπο. Στους συνοδούς χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ, χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής ως συνοδός.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Οι αιτήσεις για συμμετοχή στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε ΚΕΠ από 7-7-2017 μέχρι και 25-7-2017
 Για την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος προσέρχεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ προσκομίζοντας:
1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του καθώς και των προστατευομένων μελών του (π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.) ή Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) ΟΓΑ (π.χ. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ή απόκομμα καταβολής εισφορών κ.λπ.).
 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 3. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής, το οποίο παραδίδεται στο ΚΕΠ και εν συνεχεία διαβιβάζεται στον ΟΓΑ.
 Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί εξουσιοδότηση, η οποία φέρει το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχήσυνοδευόμενη από το αντίστοιχο δικαιολογητικό από τα προαναφερόμενα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
 Όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ www.oga.gr (επιλογή: Κληρωθέντες δικαιούχοι).
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΛΤΙΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Από 1/8/2017 μέχρι 7/9/2017 οι κληρωθέντες των προγραμμάτων του ΛΑΕ πρέπει να προσέρχονται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία τους. Μετά την ημερομηνία αυτή και συγκεκριμένα από 15/9/2017 και μετά, τα αδιάθετα δελτία θα διανέμονται με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των εγκεκριμένων δικαιούχων. Ειδικά, για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, από 1/9/2017 και εντεύθεν οι κληρωθέντες δεν παραλαμβάνουν δελτία αλλά απευθύνονται στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.
Το δελτίο κάθε προγράμματος είναι προσωπικό και απαγορεύεται αυστηρά ηχρήση του από άτομα που δεν είναι δικαιούχοι.
 Για την παραλαβή του δελτίου απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδίου του δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να έχει μαζί του:
 α) Αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής του ή Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του
β) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αδυνατεί να παραλάβει αυτοπροσώπως το δελτίο του, η παραλαβή μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο, το οποίο πρέπει να διαθέτει εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά της περίπτωσης α´ και εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Το έγγραφο της εξουσιοδότησης παραδίδεται στο ΚΕΠ. Ο δικαιούχος ή ο νομίμως εξουσιοδοτούμενος υπογράφει σε σχετικό πεδίο για την παραλαβή του δελτίου.Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου δεν επανεκδίδεται νέο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Το πρόγραμμα ισχύει από 1-9-2017 έως 8-5-2018 και εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας. Αφορά 175.000 κληρωθέντες δικαιούχους, οι οποίοι επιλέγουν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος δωρεάν βιβλία (μορφωτικού, ψυχαγωγικού περιεχομένου, φροντιστηριακά, σχολικά ή ξενόγλωσσα βοηθήματα κ.λπ.) από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr κατάλογο βιβλιοπωλείων ή εκδοτικών οίκων.
 Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, οι κληρωθέντες δεν παραλαμβάνουν δελτία αλλά απευθύνονται στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους. Επισημαίνουμε ότι δεν επιτρέπεται η προμήθεια άλλων ειδών εκτός από βιβλία.
 Ο ΛΑΕ/ΟΓΑ επιδοτεί τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με το ποσό των20,00€ κατά ανώτατο όριο, ανά δικαιούχο. Σε περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων υπερβαίνει το ποσό των 20,00€, την πρόσθετη διαφορά υποχρεούται να καταβάλει ο δικαιούχος, χωρίς καμία υποχρέωση του ΛΑΕ/ΟΓΑ. Παιδιά μέχρι πέντε (5) ετών (γεννηθέντα από 1-1-2013 και μετά) δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 & ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018
Το πρόγραμμα ισχύει από 1-8-2017 έως 31-5-2018 και εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας. Εφ' όσον ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων, κριτήριο επιλογής για το πρόγραμμα αυτό είναι η κλήρωση.
 Η παραλαβή των δελτίων από τους κληρωθέντες του προγράμματος δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου πραγματοποιείται μέχρι 7/9/2017 από τα ΚΕΠ προκειμένου να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση της επιλογής τους συμπεριλαμβανομένων και των παιδικών σκηνών από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr) κατάλογο με τα συμβεβλημένα θέατρα.
Μετά την ημερομηνία αυτή, από 15/9/2017 τυχόν αδιάθετα δελτία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των εγκεκριμένων δικαιούχων, διανέμονται στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν έχουν παραλάβει μέχρι τότε τα δελτία τους.
Το δελτίο θεάματος είναι αυστηρά προσωπικό, ισχύει αποκλειστικά για το δικαιούχο και απαγορεύεται η χρήση του από άλλα άτομα. Παιδιά μέχρι τριών (3) ετών (γεννηθέντα από 1-1-2015 και μετά) δεν δικαιούνται δελτίο θεάματος.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου